SSS Salary Loan -How to Apply?

Share:

Ang SSS Salary Loan ay isang cash loan na ipinagkakaloob sa mga employed,  na kasalukuyang nagbabayad na self-employed at boluntaryong miyembro ng SSS. Ito ay inilaan upang matugunan ang panandaliang pangangailangan ng miyembro.  Ibat iba ang maaaring gawing loan mula sa SSS ng isang lehitimong meyembro. Ito ang calamity loan, salary loan, housing loan at pensioners loan. Ang pangunahing kinakailangan ay kailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa 36 na kontribusyon. Ang lahat ng kasalukuyang nagtatrabaho, kasalukuyang nag-aambag na may sariling trabaho (self employed) o voluntary member.

 Para sa isang isang-buwan na utang, ang member-borrower ay dapat magkaroon ng tatlumpu’t anim (36) posted buwanang kontribusyon, anim (6) na kung saan ay dapat na sa loob ng nakaraang labing-dalawang (12) buwan bago ang buwan ng pag-file ng application. Para sa isang dalawang-buwan na utang, ang member-borrower ay dapat magkaroon ng pitong pu’t dalawa (72) posted buwanang kontribusyon, anim (6) na kung saan ay dapat na sa loob ng nakaraang labing-dalawang (12) buwan bago ang buwan ng pag-file ng application. Ang employer ng member-borrower ay dapat updated sa pagbabayad ng kontribusyon.  Ang member-borrower ay hindi nabigyan ng final benepisyo katulad ng permanenteng kapansanan, pagreretiro at kamatayan.  Ang member-borrower ay hindi pa anim na pu’t limang (65) taong gulang sa panahon ng aplikasyon.


Ang member-borrower ay walang kaso ng pandaraya ginawa laban sa SSS. Narito ang mga paraan kugn paano makapag apply ng salary loan at mga kilangang dukumento. Idownload lamang ang Application Form1,  o maaring kumuha sa pinakamalapit na sss branch sa inyong lugar. Kung ang mag-aapply ay ang Member-Borrower,fill upan ang  Member Loan Application Form, ipresenta ang SSS Digitized ID o E-6. Kung wala pang SSS Digitized ID ay maaring magbigay ng dalawang ID bilang identification.  Kung  ipinasa ng Awtorisadong Kinatawan ng member- borrower, kalangan fill upan ang  Member Loan Application Form ang SSS Digitized ID ng awtorisadong kinatawan o anumang dalawang valid IDs na parehong may pirma at hindi bababa sa isang may larawan, nangangailangan din ng Letter of Authority (LOA) na pinirmahan ng parehong member-borrower at awtorisadong kinatawan ng member-borrower SSS Digitized ID.

 Kung ipinasa ng Awtorisadong Kinatawan Employer / Kumpanya, fill upan ang Member Loan Application Form, Authorized Company Representative (ACR) card na inisyu ng SSS,  Letter of Authority (LOA) mula employer at anumang dalawang (2) valid IDs parehong may pirma at hindi bababa sa isang may larawan at SS Digitized ID ng Member-borrower o anumang dalawang valid IDs na parehong may pirma at hindi bababa sa isa na may larawan.  Ang orihinal o certified true copies ng mga supporting documents ay dapat na ipakita kapag isinumite na ang Loan Application. Ang sumusunod ay ang proseso ng pag apply. (Filing Procedure)Ang manghihiram ay maaaring magpasa ng salary loan application sa pinakamalapit na SSS Branch sa lugar ng paninirahan o negosyo. Ang isang miyembro na nakarehistro sa My.SSS (SSS Web Account) ay maaaring magsumite ng salary loan application online. Ang salary loan na isinumite online sa pamamagitan ng isang nagtatrabaho miyembro ay mapupunta sa My.SSS employer account para sa sertipikasyon, samakatuwid, ang employer ay dapat ding magkaroon ng isang SSS Web account.

Samantala, ang Overseas Filipino Worker na miyembro ay maaari ring mag-file ng kanilang salary loan application sa SS Representative Offices sa mga piling bansa. Sa kasong walang SSS office sa isang partikular na bansa ay maaaring sila ay magpadala ng kanilang aplikasyon at mga sumusuportang dokumento sa kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas at pahintulutan ang mga ito upang mag-file sa sangay ng SSS. Ang mga dokumento na inibigay (issued) sa ibang bansa ay nararapat na authenticated o sertipikado ng Philippine Consulate / Embassy. Maaari rin nilang ipadala ang application at mga sumusuportang dokumento sa Foreign Expansion Branch at Monitoring Department (FEBMD) thru mail at fax .Tandaan lamang na ang employer ay dapat magsumite ng isang na-update Specimen Signature Card (SS Form L-501) upang ma-update taun-taon upang maiwasan ang pagkaantala sa pagproseso ng mga aplikasyon salary loan.  Ang isang-buwan salary loan ay katumbas ng average ng pinakabagong nai-post na Monthly Salary Credits (MSCS) sa loob ng 12 buwan.

Ang dalawang-buwang salary loan ay katumbas ng dalawang beses ang average ng pinakabagong nai-post na  MSCS sa loob  ng 12 buwan sa susunod na mas mataas na buwanang salary credit,.  Ang net na halaga ng pautang ay ang inaprubahan halaga ng loan kung saan ibabawas dito ang lahat ng natitirang balanse ng nakaraang utang ng miyembro. Ang pautang ay nararapat bayaran sa loob ng dalawang (2) taon sa 24 buwanang installments.  Ang buwanang amortization ay magsisimula sa ika-2 buwan kasunod ng petsa ng loan, kung saan ay dahil sa o bago ang deadline ng pagbabayad. Ang pagbabayad ay maaaring gawin sa anumang branch SSS na may Tellering Facility, SSS-accredited bank o SSS-accredited payment center.
Ang  lahat na pautang sa SSS  ay may kaakibat na penalty . Ang pautang ay ikakarga isang interes rate ng 10% sa bawat taon batay sa lumiliit punong-guro balanse, at makikisama amortized sa loob ng 24 na buwan. Interes ng 10% ay patuloy na sisingilin sa natitirang punong-guro balanse hanggang sa ganap na bayad na. Anumang labis sa amortization pagbabayad ay dapat iaplay sa natitirang balanse.  Loan amortization hindi remitted sa takdang petsa ay magtataglay ng parusa ng 1% sa bawat buwan hanggang sa utang ay ganap na binabayaran.

May kabayaran o bayad sa serbisyo ng 1% ng halaga ng utang ay dapat na sisingilin at ibabawas mula sa mga nalikom ng mga pautang. Ang mga nalikom ng pag-renew pautang ay ng anumang halaga na mas malaki kaysa sa katumbas ng zero hangga’t ang natitirang balanse sa nakaraang utang ay ibabawas. Ang employer ay dapat maging responsable para sa pagkulekta at pagpapadala sa SSS ng amortization ng member-borrower’s salary loan sa pamamagitan ng payroll pangangatwiran.  Ang employer ay dapat ibawas ang kabuuang balanse ng pautang mula sa anumang mga benepisyo na makukuha ng empleyado at dapat ipadala ang buong halaga sa SSS, kung sakaling ang member-borrower ay nahiwalay sa Employer nang kusang-loob (eg, pagreretiro o pagbibitiw) o nang hindi kinukusa (eg, pagkatanggal sa trabaho o pagtigil ng operasyon ng kumpanya).


 Ang employer ay dapat mag-ulat sa SSS ng petsa ng pagkakabisapaghihiwalay mula sa kumpanya at ang mga hindi-bayad na balanse ng utang ng mga empleyado, sa pamamagitan ng listahan collection, kung ang benepisyo dahil ang empleyado ay hindi sapat upang lubos na bayaran ang kanyang utang. Ang employer ay dapat obligahin (require) ang isang bagong empleyado na kumuha ng updated statement of account ng kanyang loan.  Ang employer ay dapat ibawas at ipadala sa SSS anumang natitirang balanse ng utang ng mga bagong empleyado. Ang lumipat ng trabaho ay dapat magsumite sa kanyang bagong employer ng updated na pahayag ng account ng anumang natitirang balanse ng utang sa SSS at payagan ang kanyang employer na ibawas mula sa kanyang suweldo ang mga kaukulang amortization na dapat bayaran, kabilang ang anumang mga interes / o multa para sa huli remittance.

Ang hindi bayad na balance ng utang ay dapat ibawas mula sa mga benepisyo maaring matanggap ng miyembro, alinman ang mauna, tulad ng sumusunod;. Para sa mga self-employed / voluntary member, bawas na magkakaroon mula panandaliang benepisyo (Sickness / Maternity/ Partial Disability). Sa kaso ng kamatayan ng member-borrower, total disability o pagreretiro sa ilalim ng Social Security Act, ang buong halaga o anuman sa mga hindi-bayad na halaga ng mga pautang pati na rin ang interes at penalty, kung mayroon man, ay dapat ibawas mula sa kaukulang benepisyo . Anumang overpayment sa isang nakaraang loan ay dapat iaplay sa kasunod na pautang, kung mayroon man. Kung hindi, ang overpayment ay refund kapag hiniling ng member-borrower.Ang member-borrower ay dapat pasabihan ang Member Services Section ng pinakamalapit na SSS branch ang anumang pagbabago sa address / employer thru mail / email / over-the-counter (OTC). Ang paunawa ay dapat isama ang SS number, pangalan at lagda ng member-borrower.


2 comments:

Hello,

Salamat sa iyong pagbisita dito sa aming blog. You have any suggestion or comments, please use our comment box.